سایر مواد شیمیایی

لیست مواد شیمیایی به ترتیب حروف الفبا

آمونیاک
اسید استیک
اسید کلریدریک
اسید سولفوریک
اسید نیتریک
اسید فسفریک
متانول
زایلن
استن
کلروفرم
دی کلرومتان
پترولیوم اتر
اتیل استات
تولوئن
فرمالین
آب ژاول
ان هگزان
گلیسیرین
پارافین مایع
پروپانول-2
آگار
آلومینیوم(پودر)
آمونیوم استات
آمونیوم تیوسیانات
آمونیوم نیترات
آمونیوم هپتا مولیبدات
اتر
استرانسیوم کلراید
استرانسیوم نیترات
آنتالان(چسب سیتولوژی)
بافر 4
بافر 7
بافر 9
بنزوئیک اسید
بوریک اسید
پارافین جامد(گرانول)
پتاسیم استات
پتاسیم برومات
پتاسیم بروماید
پتاسیم تیوسیانات
پتاسیم سدیم تارتارات
پتاسیم فلوراید
پتاسیم کلرید
پتاسیم کلرید (سه مولار)
پتاسیم نیترات
پتاسیم هیدروکسید
پتاسیم یدید
پنتا اکسید فسفر
روغن ایمرسیون
روی (پودر)
ساکاروز
سالسیلیک اسید
سدیم تیوسیانات
سدیم سولفات
سدیم فلوراید
سدیم کربنات
سدیم کلراید
سدیم نیترات
سدیم هیدروکسید
سدیم یدید
سرب(پودر)
سولفوکرومیک(محلول)
سولفوسالسیلیک-5
فر(آهن پودر)
فرونیترات(نیترات آهنIII)
کبالت(II)کلراید
کبالت(II)نیترات
کلسیم کربنات
کوآکس
کیت رنگ آمیزی زیل نلسون
کیت رنگ آمیزی گرم
لیتیم کلراید
لیتیم نیترات
مرکوریک اکسید
مرکور(جیوه)
مس(پودر)
مس استات
مس هیدروکسید
معرف آریوکروم بلاک تی
معرف برموکرزول پورپل
معرف برموکرزول گرین
معرف برموتیمول بلو(محلول)
معرف تنتورید
معرف تورنسل
معرف تورنسل(محلول)
معرف پپسین
معرف فنل فتالئین
معرف فنل فتالئین (محلول)
معرف فوشین
معرف فوشین (محلول)
معرف فهلینگ A
معرف فهلینگ B
معرف کارمن
معرف کریستال ویولت
معرف گیمسا
معرف گیمسا (محلول)
معرف لوگل
معرف مالاشیت گرین
معرف متیل اورانژ
معرف متیل اورانژ (محلول)
معرف متیل گرین
معرف متیلن بلو
معرف متیلن بلو (محلول)
معرف متیل رد
نشاسته (قابل حل)
نقره نیترات
نیکل کلراید
هیدروکسیل آمونیوم کلراید
ید

 

به دلیل ازدیاد مواد شیمیایی ممکن است ماده شیمیایی مورد نیاز شما در لیست بالا قرار نگرفته باشد، می توانید با شماره های شرکت تماس گرفته و محصول خود را استعلام و یا سفارش دهید.