اسپکتروفتومتری

شهریور ۲۹, ۱۳۹۵
اسپکتروفتومتری

اسپکتروفتومتری

اسپکتروفتومتری اسپکتروفتومتری یا طیف سنجی روشی است که با استفاده از عبور نور از یک آنالیت در یک محلول شیمیایی و تعیین میزان جذب و عبور […]