دستگاه نانو دراپ

آبان ۱۸, ۱۳۹۵

معرفی نانو دراپ Thermo

دستگاه نانو دراپ : دستگاه نانو دراپ Nano Drop در زمینه سنجش حجم های پایین در حوزه اسپکتروفتومتر ( UV/Vis) علوم زیستی، پیشگام شناخته می شود. […]