کارایی الکل سنج تنفسی

آذر ۲۶, ۱۳۹۶
تست مصرف مشروبات الکلی

مقایسه کارآیی الکل سنج تنفسی با روش گاز کروماتوگرافی در مظنونین به شرب خمر

مقایسه کارآیی الکل سنج تنفسی با روش گاز کروماتوگرافی در مظنونین به شرب خمر   مصرف الکل از دو جنبه حائز اهمیت است، اولا از جنبه […]